Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Grenaa Kunst- og Musikforening
i Pavillonen, Kærvej 11 i Grenaa - lørdag, den 12. februar 2022 kl. 13.00.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (ved Jens Stavnskær).
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (ved Lisbeth Madsen).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering (ved Lisbeth Madsen).
 5. Vedtagelse af 2023 kontingentet (bestyrelsen foreslår uændret kr. 200 kr. pr. person).
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Forslag bedes
  indleveret til formanden senest den 5. februar 2022. Bestyrelsen foreslår ændringer til
  vedtægternes § 1 og § 2, se venligst forslagene.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Bente Lyhne, Gert Broge, Else Brask
  og Jens Stavnskær. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.
 8. Valg af 3 suppleanter for 1 år. På valg er: Ellen Bjørn, Karen Margrethe Madsen og Birgitte
  Chalmer Rasmussen.
 9. Valg af revisor (nuværende er Arne Hansen). Valg af revisorsuppleant (nuværende er Lone
  Broge). Begge modtager genvalg.
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Jens Stavnskær
formand

Bortlodning og auktion over indkøbte kunstværker foregår umiddelbart efter generalforsamlingen.
HUSK venligst, at man kun kan vinde, hvis man er til stede ved generalforsamlingen.

 • eller hvis man har sendt en skriftlig fuldmagt til bestyrelsen (kan ske pr. mail) - gerne med
  prioritering af værkerne.
 • eller hvis man har givet en skriftlig fuldmagt til en af de fremmødte - gerne med prioritering af
  værkerne.
 • En oversigt over værker til såvel bortlodning som auktion kan ses på foreningens hjemmeside
  www.grenaakunstogmusik.dk. Værkerne bliver også udstillet i Pavillonen Grenaa og kan ses i dens
  åbningstid.
  Husk af give besked om din korrekte e-mail adresse til: mail@grenaakunstogmusik.dk

ALLE SIKKERHEDSKRAV I FORHOLD TIL CORONA VIL SELVFØLGELIG BLIVE OVERHOLDT