Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Grenaa Kunst- og Musikforening lørdag den 27. januar 2024

Generalforsamlingen holdes i Pavillonen, Kærvej 11 i Grenaa

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal iflg. vedtægterne indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
  5. Vedtagelse af kontingent for det kommende år, d.v.s. kalenderåret efter det år, hvor generalforsamlingen afholdes.
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af mindst 2 suppleanter. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år afgår 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.
  8. Valg af revisor og suppleant for denne.
  9. Eventuelt.

Endelig dagsorden skal foreligge senest 13/1-2024

Forslag fremsendes til formanden senest 20/1-2024